1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo izključno za pogodbe s potrošniki, ki so preko www.hspeedcross.si. (v nadaljevanju na kratko imenovan speedcross.si). Prodaja podjetnikom/podjetjem ni možna. Splošni pogoji poslovanja veljajo torej za vse ponudbe, dobave in storitve speedcross.si, neodvisno od tega, s pomočjo katerih sredstev za komuniciranje na daljavo se sklenejo. V okviru spletne trgovine lahko upoštevamo samo naročila, poslana z uporabo določenega sistema. Drugih naročil (kot so morebiti naročila, poslana po e-pošti, telefonu) speedcross.si žal ne more upoštevati.
S tem ko se registrirate kot kupec in z oddajo naročila, sprejemate te splošne pogoje poslovanja in se z njimi strinjate. Speedcross ima pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje poslovanja. Nakup žal ni možen brez soglasja kupca k tem splošnim pogojem poslovanja.
Pogodbeni jezik je slovenščina.

 

2. PONUDBE IN SKLENITEV POGODBE
Za kupce iz Slovenije, ki naročajo preko www.speedcross.si, sta naročilo in dobava možna samo v Sloveniji.
Prejem naročila oz. rezervacije se potrdi, ko pošljemo potrditev naročila po e-pošti.
Prejem naročila predstavlja tudi sklenitev pogodbe. V kolikor stranka potrditve naročila po e-pošti ne prejme je dolžna o tem obvestiti Speedcross, saj je to indic, da Speedcross naročila ni prejel in pogodba ni bila sklenjena
Barvni odkloni med barvami na spletni strani in dejanskimi barvami modelov lahko nastanejo zaradi različnih barv na vašem računalniku. Speedcross torej ne jamči za to, da barve, prikazane na spletni strani, povsem ustrezajo dejanskim barvam modelov.

 

3. CENE
Veljajo cene v nacionalni valuti, ki so navedene v času naročila (vključno z zakonsko določenim DDV) brez stroškov odpreme. Pridržujemo si pravico do očitnih napak v cenah. Navedene »namesto« cene so cene iz cenika, ki jih dobavitelj / proizvajalec neobvezujoče priporoča v času uvedbe izdelka na trg. Plačilo blaga se izvrši s kreditno kartico, po povzetju ali z nakazilom.

 

4. OBIČAJNA DOSTAVA
Stroški veljajo na naročilo / za vsako naročilo. Znesek vključuje stroške običajne embalaže, stroške dostave. V primeru delnih pošiljk se pavšal zaračuna samo enkrat.

 

5. PLAČILO IN LASTNINSKI PRIDRŽEK
Nakupno ceno brez odbitka je potrebno plačati najkasneje ob dobavi blaga. Do celotnega plačila ostaja blago last Speedcross. Plačilo se lahko izvrši s kreditno kartico, po povzetju, z nakazilom.

 

6. ODPREMA NA NASLOV ZA DOBAVO
Dobavo izvrši GLS Slovenija ali drug ponudnik logističnih storitev, in sicer iz skladišča na naslov, ki ste ga navedli.
Če se blago med prevozom poškoduje, morate škodni primer takoj javiti prevoznemu podjetju in ga uveljaviti. speedcross.si ne odgovarja za morebitno krivdno dejanje tretjih oseb.

 

7. NEPREVZEM DOBAVLJENEGA BLAGA
Kolikor kupec zavrne prevzem blaga oz. tega ne prevzame, se naročilo šteje za stornirano, speedcross.si pa vam bo v nadaljnjem roku 14 dni vrnili znesek nakupne cene z istimi plačilnimi sredstvi, kot je bila izvršena.

 

8. PRAVICA DO PREKLICA
Vi ste upravičeni, da v roku štirinajstih dni to pogodbo prekličete brez navedbe razloga. Rok za preklic znaša štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja, oseba, ki ste jo navedli in ni prevoznik, sprejeli / sprejela blago.
Za uveljavljanje vaše pravice do preklica morate z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, telefaks ali e-pošta) o vaši odločitvi obvestiti speedcross.si, da odstopate od te pogodbe.

 

9 IZKLJUČITEV JAMSTVA
Zahtevek iz naslova jamstva ne obstaja pri pomanjkljivostih, ki jih je povzročil kupec. Sem pa sodijo še posebej, vendar ne izključno:
• škoda zaradi posega tretje osebe
• nepravilna uporaba
• mehanske poškodbe
• napačno upravljanje ali nedovoljeni poskusi popravil lastnika ali tretje osebe.

 

10. ZAŠČITA PODATKOV
Strinjate se, da se osebni podatki, zbrani in razpoložljivi v primeru sklenitve pogodbe oz. . in se tudi uporabljajo v času trajanja pogodbe (potek naročanja in obračun). Osebni podatki so vse informacije, na osnovi katerih je možno osebo direktno ali indirektno identificirati, npr. ime, naslov bivališča, naslov e-pošte, itd.
Pri shranjevanju in obdelavi vaših podatkov speedcross.si strogo upošteva Zakon o varstvu osebnih podatkov. Ob upoštevanju stanja tehničnih možnosti in gospodarske upravičenosti speedcross.si sprejme vse ukrepe, da bo zagotovil varnost osebnih podatkov. Še posebej pri opravljanju storitev sodeluje speedcross samo s takimi zaposlenimi in tretjimi podjetji, ki so se v odnosu do speedcross zavezali, da bodo spoštovali zaupnost podatkov.

11. NAVODILA ZA UPORABO / IZJAVA O SOGLASJU K ZAKONITI ZAŠČITI PODATKOV
Uporaba te spletne strani poteka pod tukaj navedenimi pogoji. Uporabniki te spletne strani izjavljajo, da se strinjajo s temi pravili in soglašajo, da Hervis v nobenem primeru ne more biti odgovoren za uporabo te spletne strani.
Vse vsebine (besedila, slike, posnetki - Soundfiles in animacije in videi) in oblikovanje spletne strani speedcross služijo izključno osebnim informacijam naših kupcev in so avtorsko zaščitene. Samo za zasebne namene smete kopirati, shraniti ali nadalje obdelati posamezne dele / izrezke. Za gospodarsko uporabo je izrecno potrebno pisno soglasje.
Uporaba spletne strani poteka na lastno tveganje. speedcross ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine tujih spletnih strani, na katere vas usmerjajo povezave. Tako se speedcross izrecno distancira od vseh vsebin na straneh tretjih s povezavami in te strani niso njegove lastne strani. Ta izjava velja za vse prikazane povezave in za vse vsebine strani, do katerih vodijo povezave. Vsi podatki te ponudbe so avtorsko zaščiteni kot podatkovne banke.

 

12. PRITOŽBENI POSTOPEK PRI HERVIS
V primeru nestrinjanja z opravljeno storitvijo oz. morebitnimi drugimi očitanimi nepravilnosti imate možnost vložiti pisno pritožbo pri HERVIS, ki bo na nanjo odgovoril v roku 14 dni.

 

13. VELJAVNO PRAVO
Za kraj izpolnitve za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, je določena Ljubljana. Pogodbo se tolmači v skladu s slovenskim pravom. Sodna pristojnost je v Ljubljani.

 

14. SALVATORIČNA KLAVZULA
Zaradi neveljavnosti posameznih določil teh pogojev poslovanja ostala določila teh pogojev poslovanja ostajajo v veljavi. Pogodbeni partnerji se zavezujejo, da se dogovorijo za novo določilo, ki je po namenu kar najbližje neveljavnemu določilu.
Naslovi določil, ki jih vsebujejo ti prodajni pogoji, služijo samo preglednosti in se jih ne sme uporabiti za tolmačenje.

15. POSTOPEK ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV
Povezava do SRPS: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Ne glede na prejšnji odstavek speedcross ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.